Agentur Ritt
Qualität ist kein Zufall

Общи условия

Информация според Закона за електронна търговия (ЗЕТ)

Публично оповестяване съгл. §25 от Закона за медиите

На този адрес и на неговите поддомейни ще намерите информация за съветване/консултиране/гарантиране на качеството собственик на медии, издател и координатор на съдържанието:

Агенция Рит ГмбХ

инж. маг. Йозеф Рит
Антон-Ханл-Щрасе 8д
3300 Амщетен
+43 (0) 660 610 0289
office@agentur-ritt.com

Подсъдност: Областен съд Санкт Пьолтен
Фирмен номер: FN 428785t
Идентификационен номер по данъка върху оборота: ATU 6931 2139

Отговорност 

Опитваме се да поддържаме публикуваната информация колкото се може по-изрядна и да я актуализираме. Въпреки това Агенция Рит ГмбХ не поема отговорност във връзка с вярното изложение на информацията.  Изключва се носенето на отговорност за щети, които произтичат от използването на извиканата информация и услуги.

Линкове към други уеб-сайтове

Във връзка с лесната употреба сме предоставили линкове към други уеб-сайтове, които предварително сме контролирали. Агениция Рит ГмбХ не поема отговорност за съдържанието на другите уеб-сайтове, защото в поддиректориите или посредством по-нататъшна актуализация може да се генерира нелегална информация на тези уеб-сайтове.
Във връзка с грешна, нелегална или непълна информация, най-вече за щети от нейното използване, единствено представителят на тези уеб-сайтове носи отговорност, а не Агенция Рит ГмбХ. 

  © 2015, Агенция Рит ГмбХ

У дома